امروز ایران اسلامی با اقتدار مسیر حرکت خود را طی میکند و باید این افتخار و عزت را قدر بدانیم و برای حفظ آن پایداری کنیم. | دکتر غلامرضا کاتب

◀️ کاتب : امروز ایران اسلامی با اقتدار مسیر حرکت خود را طی میکند. . .

و باید این افتخار و عزت را قدر بدانیم و برای حفظ آن پایداری کنیم.

Comments are closed.