بازدید #دکتر کاتب از جایگاههای امداد جاده ای گرمسار | دکتر غلامرضا کاتب