بازدید و دیدار نوروزی دکتر کاتب از پرسنل زحمت کش بیمارستان معتمدی گرمسار

Comments are closed.