بانک ها به دنبال تقویت تولیدات داخلی باشند زیرا با این راهبرد بزرگترین مشکل و معضل کشور یعنی بیکاری حل خواهد شد. | دکتر غلامرضا کاتب

◀️امروز جلسه ای با حضور دکتر کاتب ، مجمع بانکهای استان سمنان و فرماندار گرمسار با هدف تعمیق و ترویج نگاه توسعه در استان ، حمایت از تولیدکنندگان و بهبود نحوه خدمت رسانی برگزار شد.

◀️کاتب در جمع مدیران بانک های استان سمنان : بانک ها به دنبال تقویت تولیدات داخلی باشند زیرا با این راهبرد بزرگترین مشکل و معضل کشور یعنی بیکاری حل خواهد شد.

Comments are closed.