دکتر کاتب در جلسه شورای اداری : مهمترین دلیل ایستادگی و هوشمندی یاران امام حسین ( ع ) هوشیاری و آگاهی از شرایط زمان بود. | دکتر غلامرضا کاتب

◀️ دکتر کاتب در جلسه شورای اداری : مهمترین دلیل…

ایستادگی و هوشمندی یاران امام حسین ( ع ) هوشیاری و آگاهی از شرایط زمان بود و ما نیز باید همیشه هوشیار و بیدار نسبت به مسائل زمان خود باشیم.

Comments are closed.