◀️بازدید دکتر کاتب از نمایشگاه بازار مشترک شهرکهای صنعتی پایتخت. | دکتر غلامرضا کاتب

◀️بازدید دکتر کاتب از نمایشگاه بازار مشترک شهرکهای صنعتی پایتخت.

◀️دکتر کاتب در حاشیه بازدید از نمایشگاه بازار مشترک بر تداوم هم افزایی صنایع منطقه تاکید نمود.

 

Comments are closed.