◀️ دکتر کاتب : #خشکسالی فلات مرکزی ایران را در برگرفته است ………

وزیر نیرو با اتخاذ تصمیم های درست تدبیر کند.

@katebgh

Comments are closed.